top
Publicaties van Monique Bruinsma, geordend naar jaar.

2015


Hengst, M. den, M. Bruinsma, Y. Schoenmakers en W. Niepce (2015). Van intel tot operatie. De impact van veiligheidsanalisten bij de aanpak van misdaad. Apeldoorn: Programma Politie en Wetenschap / Reeks Politiekunde. - in druk -

Bruinsma, M., T. van Ham, M. Hardeman en H. Ferwerda (2015). Aangifte onder nummer. Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de nieuwe regeling ‘Aangifte onder nummer’. Arnhem: Bureau Beke / Bekereeks.

2014


Torre, E. van der, M. Gieling en M. Bruinsma (2014). Bedreigen en intimideren van OM- en politiemedewerkers. Een onderzoek naar frequentie, aard, gevolgen en aanpak. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

2013


Rovers, B, S. Mesu, D. van Nobelen en M. Bruinsma (2013). Overvalverdachten in de strafrechtketen. Analyse van uitstroom en mogelijkheden om ongewenste vormen terug te dringen. ’s-Hertogenbosch: BTVO.

Bruinsma, M. en C. Hoogeveen (2013). Eindevaluatie van de pilot 'ART op school'. Tilburg/’s-Hertogenbosch: Bureau Bruinsma/Bureau alpha.

Spapens, T, M. Bruinsma, L. van Hout en J. de Jong (2013). Vuile olie. Onrechtmatig verwerken en mengen van olieproducten als vormen van milieucriminaliteit. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Bruinsma, M (2013). Eindevaluatie van de pilot 'Spijkermatten'. Hulpmiddel bij het voorkomen en beëindigen van high speed achtervolgingen. Tilburg: Bureau Bruinsma.

2012


Boerman, F en M.Y. Bruinsma (2012). De illegale handel in vuurwapens en explosieven. Verslag van een onderzoek voor het Nationaal dreigingsbeeld 2012. Zoetermeer: KLPD, DNRI.

Burik, A. van, C. Hoogeveen, J. Snippe, A. Kruize en M. Bruinsma (2012). Ontwikkeling jeugdoverlast. Ontwikkeling jeugdoverlast in de 22 gemeenten van het samenwerkingsverband aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren. Woerden/Groningen: Van Montfoort/INTRAVAL.

Brink, G. van den en M. Bruinsma – red. (2012). De aanhouder wint. Samenwerken aan veilige krachtwijken. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

2011


Jochoms, T. en M. Bruinsma (2011). Een rel als stress-test in positionering: de noodzaak van blijvende verbinding voor de politie. In: Bas van Stokkom, Jan Terpstra, Marleen Easton (eds.). Cahiers Politiestudies, Jaargang 2011/1, nr. 18, Thema: Social Disorder. Antwerpen, Apeldoorn, Portland: Maklu.

2010


Brink, G. van den en M. Bruinsma – red. (2010). Rellen in Ondiep. Ontstaan en afhandeling van grootschalige ordeverstoring in een Utrechtse achterstandswijk. Reeks Politiekunde, nr. 29. Apeldoorn/Tilburg: Politie en Wetenschap, Politieacademie / UvT, IVA.

Bruinsma, M (2010). Nota aanpak vuurwapencriminaliteit Amsterdam. Tilburg: IVA.

Bruinsma, M., M. Jacobs e.a. (2010). Grensoverschrijdende dimensies van het politiewerk in de Euregio Rijn-Maas-Noord. Deel 4 van de reeks Criminaliteit en rechtshandhaving in de Euregio Maas-Rijn. Antwerpen/Oxford: Intersentia.

Haaf, J. van en M. Bruinsma (2010). Wapenincidenten en preventief fouilleren. Amsterdam 2009. Tilburg: IVA.

Haaf, J. van, C. Hoogeveen en M. Bruinsma (2010). Evaluatie Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf. Tilburg: IVA.

Rovers, B., M. Bruinsma, M. Jacobs, M. Jans, H. Moors, M. Siesling en C. Fijnaut (2010). Overvallen in Nederland. Een fenomeenanalyse en evaluatie van de aanpak. Den Haag: BJu.

2009


Balogh, L. en M. Bruinsma (2009). Evaluatie terugkeervoorziening De Sluis. Tilburg: IVA

Bruinsma, M., Jans, M. e.a. (2009). Criminaliteitsbeeldanalyse georganiseerde misdaad 2007-2008. Tilburg / Den Bosch: IVA en Politie Brabant-Noord.

Moors, H., B. Rovers, M. Bruinsma en C. Fijnaut (2009). Criminaliteit en veiligheid in Almere, 1984-2030. Ontwikkelingen en opgaven. Den Haag: BJu.

Reek Vermeulen, E. van den, M. Rovers en M. Bruinsma (2009). Ouderennetwerken met een veiligheidscomponent. Een evaluatie. Tilburg: IVA.

Rovers, B., H. Moors, M. Bruinsma en C. Fijnaut (2009). Criminaliteit en veiligheid in een new town Almere (1984-2030): ontwikkelingen en opgaven. In: Cahiers Integrale veiligheid, nr. 8: Afdwingbaarheid integrale veiligheid: met zachte of harde hand of helemaal niet. Brussel: Politeia.

Rovers, M., E. van den Reek Vermeulen en M. Bruinsma (2009). OK-punten in Tilburg. Een evaluatie en effectmeting. Tilburg: IVA.

Rovers, M., E. van den Reek Vermeulen en M. Bruinsma (2009). Evaluatie Protocol 'Veilig Jongerenwerk' in Tilburg. Tilburg: IVA.

2008


Balogh, L., M. Bruinsma en H. Moors (2008). Ingrijpen bij dreigend crimineel en overlastgevend gedrag van jongeren. Tilburg: IVA.

Bruinsma, M., L. Balogh en J. de Muijnck (2008). Geweld onder invloed. Evaluatie van een nieuwe werkwijze van de politie gericht op versterking van de informatiepositie ten aanzien van alcohol- en drugsgebruik door geweldplegers. Tilburg: IVA.

Bruinsma, M,  J. van Haaf, J. de Muijnck en M. Kunst (2008). Herhaald slachtofferschap. Evaluatie van het project Herhaald slachtofferschap. Tilburg: INTERVICT en  IVA.

Bruinsma, M., J. van Haaf en R. Pranger (2008). Evaluatie casusoverleggen Veelplegers en Jeugd. Tilburg: IVA.

Bruinsma, M., J. van Haaf en R. Römkens (2008). Onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van AWARE voor de politie. Ervaringen met een nieuwe aanpak van belaging door ex-partners. Reeks Politiekunde, nr. 21. Apeldoorn / Tilburg: Politie en Wetenschap / IVA i.s.m. INTERVICT (UvT)

Bruinsma, M., M. Jacobs, J. Moors en M. Jans (2008). Onveiligheid(sgevoelens) in Eindhoven; een onderzoek in opdracht van de Visitatiecommissie Veiligheid Eindhoven, Tilburg, IVA. Als bijlage opgenomen in: Fijnaut, C. e.a. (2008), Visitatiecommissie Veiligheid Eindhoven: ‘Veel te winnen!’, Tilburg: UvT.

Haaf, J. van en M. Bruinsma (2008). Factsheet ‘Instroom in de jeugdzorg vanuit Justitiële Jeugd Inrichtingen (JJI)’. Tilburg: IVA.

Jacobs, M. en M. Bruinsma (2008). Sporen met DNA. Evaluatie van de wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken per november 2001. Tilburg: IVA.

Kunst, M., J. van Dijk, A. Pemberton en M. Bruinsma (2008). Preventie van herhaald slachtofferschap. Een researchsynthese van maatregelen ter voorkoming van herhaling. Tilburg: INTERVICT en IVA.

Reek Vermeulen, E. van den, M. Rovers en M. Bruinsma (2008). Weerbaarheidstraining Tilburgse senioren. Evaluatie en effectmeting. Tilburg: IVA.

1999-2007


Bruinsma, M., J. de Muijnck. e.a. (2007). Criminaliteitsbeeldanalyse georganiseerde misdaad 2005-2006. Tilburg / Den Bosch: IVA en Politie Brabant-Noord.

Jacobs, M., M. Bruinsma en J. van Haaf (2006). De kwaliteit van rechtsbijstand voor vreemdelingen in vreemdelingenbewaring in Nederland. Tilburg: WLP (opmaak) / IVA

Moors, H., M. Bruinsma, M. Jacobs en J. van Poppel (2006). Veiligheidsatlas 2006 politieregio Brabant-Noord. Tilburg: IVA.

Bruinsma, M. en H. Moors (2005). Illegale vuurwapens. Gebruik, bezit en handel in Nederland, 2001 – 2003. Tilburg: IVA.

Jacobs, M., M. Bruinsma, J. van Poppel en H. Moors (2005). Inzet, organisatie en kwaliteit van de forensich-technische opsporing bij de politie in Nederland. Tilburg: IVA.

Lünnemann, K en M. Bruinsma (2005). Geweld binnen en buiten. Aard, omvang en daders van huiselijk en publiek geweld in Nederland. Reeks Onderzoek en Beleid van het WODC. Den Haag: BOOM.

Moors, H., K. Pardoel en M. Bruinsma (2005). Lastpakken in groepsverband. In: Secondant, april 2005, nr. 2.

Poppel, J. van , Pranger, R. Veenma, K., Bruinsma, M & Boekhoorn, P (2005). Evaluatie Justitieel Casusoverleg Jeugd. Tilburg: IVA.

Pardoel, K., M. Bruinsma, H. Moors en E. van Enck (2004). Vervelend jong. Aanzet tot een gerichte aanpak van overlastgevende jongerengroepen. Tilburg: IVA.

Spapens, T. en M. Bruinsma (2004). Illegale vuurwapens in Nederland: smokkel en handel. Reeks Politiewetenschap, nr. 18. Apeldoorn/Tilburg: Politie en Wetenschap/IVA.

Bogaerts, S, T. Spapens en M. Bruinsma (2003). De bal of de man? Profielen van verdachten van voetbal gerelateerde geweldscriminaliteit. Tilburg: IVA.

Bruinsma, M (2003). Vijf jaar sociale veiligheid in Tilburg, 1998 tot 2003. Een inventarisatie van problemen, maatregelen en resultaten. Tilburg: IVA.

Bruinsma, M., H. Moors en J. van Poppel (2003). Veiligheidsatlas 2003. Tilburg/'s-Hertogenbosch: IVA, Politie Brabant Noord.

Spapens, T. en M. Bruinsma (2003). Veiligheidsatlas 2003. Verkenningen van de (verwachte) ontwikkelingen en van mogelijkheden tot de aanpak van criminaliteit. Tilburg / Den Bosch: IVA en Politie Brabant-Noord.

Spapens, T. en M. Bruinsma (2002). Smokkel van handvuurwapens vanuit voormalige Oostbloklanden naar Nederland. Tilburg: IVA.

Spapens, T. en M. Bruinsma (2002). Vuurwapens gezocht. Vuurwapengebruik, -bezit en –handel in Nederland, 1998-2000. Tilburg: IVA.

Bruinsma, M., E. Knippers en T. Spapens (2002). Naar een integraal wegingskader voor de projecten 'jeugd en veiligheid' in de gemeente Eindhoven. Tilburg: IVA.

Bruinsma, M. en G. ter Steege (2002). NORMA. Handleiding Training voor jongerenwerkers. Utrecht: NIZW.

Bruinsma, M. en G. ter Steege (2002). NORMA. Handleiding Netwerktraining. Utrecht: NIZW.

Bruinsma, M., I. Dirksen, C. Scholten en J. Keesom –eindredactie (2002). Focus op de vrijwilliger. Nieuwe impulsen voor werving, bemiddeling en begeleiding. Utrecht: NIZW.

Bruinsma, M (2001). Nieuws over geweld. Een onderzoek naar de berichtgeving over geweld tussen 1970 en 2000, toegespitst op de nieuwsbladen Telegraaf en Volkskrant. Utrecht: NIZW/ Universiteit van Maastricht. Afstudeerscriptie.

Bruinsma, M. en G. ter Steege (2000). Hulp bij 'Gezond ouder worden': een praktische uitwerking. In: Handboek voor Thuiszorg. Maarssen: Elsevier.

Bruinsma, M. en G. ter Steege (1999). Participatie bevorderd. Ouderen als actieve krachten voor de samenleving. Utrecht: NIZW.

Bruinsma, M. en G. ter Steege (1999). Samenwerken met senioren. Trends in het activeren van ouderen. Utrecht: NIZW.

sign